KAV Autoverhuur

Privacy verklaring

bij KAV Autoverhuur

Wie zijn wij?

Wij zijn KAV, al meer dan 50 jaar actief in de verhuur van bedrijfsauto’s en vrachtwagens, Wij hebben meer dan 25 verhuurlocaties in Nederland, ons hoofdkantoor is gevestigd aan de Kuiperij 13 te Amstelveen, dat is ook het postadres. Ons hoofdkantoor is zowel telefonisch of per mail bereikbaar (088-311 9845 of info@kavautoverhuur.nl) of met het contactformulier. Deze Privacyverklaring is door ons opgesteld op 15 januari 2020 en zal periodiek herzien worden. Wijzigingen in ons privacy beleid, zullen wij onderstaand communiceren.

Wat is GDPR?

Wij vinden het belangrijk om aan de wet- en regelgeving te voldoen, daarnaast gaan wij met respect met uw privacy om en zullen wij er alles aan doen om uw gegevens te beschermen.

Hoe wij om horen te gaan met persoonlijke gegevens, wordt omschreven in de GDPR. GDPR staat voor “General Data Protection Regulation” en is een algemene Europese verordening m.b.t. gegevensbescherming. Deze regelgeving dient ervoor te zorgen dat bedrijven (die gegevens van personen verzamelen, verwerken en gebruiken) de rechten op het gebied van privacy van deze personen (klanten en medewerkers) respecteren.

Wij zijn daarbij de “Verwerkingsverantwoordelijke” ter zake van alle gegevensbescherming in het kader van de huurovereenkomsten en mantelovereenkomsten. Hier horen verantwoordelijkheden bij, zo dienen wij tenminste de volgende maatregelen nemen:

Registerplicht
Elk bedrijf is verplicht om bij te houden welke persoonsgegevens zij ontvangen, met welke doel deze verwerkt worden en hoe lang het nodig is om deze gegevens te bewaren. Hiervoor hebben wij een Register Verwerkingsactiviteiten opgesteld welke periodiek door ons beoordeeld en aangepast wordt.

Maatregelen ten behoeve van Privacy bescherming
Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen met het oog op bescherming van persoonsgegevens.

Datalekken
Wanneer er sprake is van een datalek met mogelijke risico’s voor de betrokken persoon dient dit binnen 72 uur na ontdekking van het lek, gemeld te worden bij Autoriteit Persoonsgegevens en de betrokkene zelf. Hoe onze medewerkers dienen te handelen bij een data lek, hebben wij omschreven in ons intern beleid, welke aansluit op de regelgeving van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voorafgaande raadpleging en het inrichten van verwerkingen
Wij zullen de Autoriteit Persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden voorafgaand aan een nieuwe risicovolle verwerkingsactiviteit raadplegen. Daarnaast houden wij bij het inrichten en ontwikkelen van nieuwe producten en diensten al rekening met uw privacy. Ook onze bestaande producten en diensten worden op dit gebied regelmatig herzien met als doel om uitsluitend de gegevens die wij werkelijk nodig hebben op te slaan. Hierbij wordt tevens kritisch gekeken naar de bewaartermijn.

Relevante doelen en belangenafweging
De noodzaak van het verzamelen en uitwisselen van de persoonsgegevens van voertuighuurders is gelegen in het maatschappelijke belang van beheersing van de (externe) criminaliteit, waarmee voertuigverhuurbedrijven dagelijks geconfronteerd worden, mede in het belang voor KAV en ten behoeve van de voertuigverhuurbranche als geheel van risicobeheersing en beperking van economische (materiële) schade. Ook veiligheid van werknemers en bedrijfsmiddelen van voertuigverhuurbedrijven hoort daarbij. De consument, voertuighuurder (in spé) heeft tevens groot belang bij deze verwerking. Dit belang is economisch van aard, namelijk het kunnen huren van voertuigen voor een aantrekkelijke prijs, maar betreft tevens het tegengaan van identiteitsfraude, verzekeringsfraude, diefstal, verduistering, misbruik ten behoeve van drugshandel, smokkel, witwassen, voertuigcriminaliteit en/of vermogenscriminaliteit, alsmede andere vormen van (ondermijnende) criminaliteit. Het consumentenbelang vereist hierbij bovenal zorgvuldigheid, opdat te zijnen aanzien effectieve afdwinging van correctie-, inzage- en overige rechten gewaarborgd wordt en blijft.

Door gebruik te maken van onze diensten (waaronder onze website) gaat u akkoord met ons Privacy Beleid en het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in dit beleid.

Wat betekent dit voor u?

Als klant heeft u bepaalde rechten over de informatie die u aan ons ter beschikking heeft gesteld en / of data die wij in de loop van de tijd verzameld hebben. Welke rechten u heeft en hoe gaan wij hiermee omgaan, kunt u lezen in ons Privacy Beleid. Wij willen u er graag op attenderen dat u voor klachten contact op kan nemen via bovengenoemde telefoonnummer. Wij streven ernaar om uw klacht zo goed en zo snel mogelijk af te handelen.

Welke gegevens verwerken wij en waarom?

Mantelhuurovereenkomst, reservering en huurovereenkomst
Om een reservering te kunnen plaatsen en een huurovereenkomst te kunnen sluiten, hebben wij minimaal de volgende gegevens van u nodig:

 • Initialen, voornaam en achternaam, geboortedatum
 • Bedrijfsnaam (zover van toepassing)
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer: Wij vragen een telefoonnummer zodat wij u kunnen bellen als wij nog vragen of andere zaken met u willen bespreken die betrekking hebben op uw reservering.
 • E-mailadres: Om de reservering of offerte naar u te kunnen mailen, hebben wij uw e-mailadres nodig.
 • Rijbewijsgegevens: Wij hebben uw rijbewijs nodig om u te kunnen identificeren, maar ook om te kunnen verifiëren en aan te tonen dát u in het bezit bent van een geldig rijbewijs. Het nummer van het rijbewijs wordt genoteerd en er wordt een kopie of scan gemaakt van uw rijbewijs. Als u zelf de kopie of scan maakt, dan mag u het BSN daarbij afschermen indien u dat wenst; het is voor ons (nog) niet technisch mogelijk om dit voor u te doen. Hieraan wordt wel gewerkt. Wij zullen het BSN nooit gebruiken: wij mogen en kunnen er ook niets mee. In het kader van preventie van (voertuig)criminaliteit willen wij de foto op het rijbewijs kunnen vergelijken. U mag zelf markeringen op de scan/kopie aanbrengen als u dit wilt, mits deze markeringen de controle van het rijbewijs niet onmogelijk maken.

Welke gegevens ontvangen wij van derden?

De meeste gegevens worden door u bij onze verhuurlocaties aangeleverd, ook ontvangen wij rechtstreeks gegevens over u als u een reservering per telefoon of via onze website of per app maakt.

Verhuurlocaties
KAV werkt samen met derde partijen voor lokaal aanbieden van huurvoertuigen. KAV heeft afspraken gemaakt met deze partijen, waarbij de verantwoordelijkheid voor de autoverhuur integraal bij haar blijft en door haar afgewikkeld wordt. Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij KAV via telefoon 088-311 9845 of info@kavautoverhuur.nl.

Welke gegevens sturen wij naar derden?

Verwerkingsovereenkomst
Met al onze partners en leveranciers die “Verwerker” zijn, hebben wij of werken wij toe naar een Verwerkingsovereenkomst. Het doel is om uiteindelijk met alle partners en leveranciers die gegevens verwerken een dergelijke overeenkomst te hebben. In deze overeenkomst wordt o.a. afgesproken hoe er om gegaan dient te worden met uw gegevens. Het belangrijkste speerpunt daarbij is dat uw gegevens uitsluitend gebruikt worden, voor het doel waarvoor u uw gegevens aan ons heeft verstrekt.

Heeft u vervangend voertuig nodig in geval van pech, dan kan (ook zonder een verwerkingsovereenkomst) een derde ingeschakeld worden door ons. Wij delen in zulke gevallen uitsluitend informatie met hen die zij nodig hebben om u weer snel op weg te helpen.

Verkeersboetes, sancties en maatregelen, schade
Rijdt u tijdens uw verhuring een bekeuring of een ander feit met financiele, fiscale of strafrechtelijke gevolgen? Dan kunnen wij ons “vrijwaren”. Dit houdt in dat wij uw relevante gegevens (conform wettelijke verplichtingen) zullen doorgeven aan de (overheids)instantie, die daarom verzoekt. U ontvangt dan ofwel rechtstreeks de bekeuring of een ander bericht omtrent de afdoening van zo’n feit. Indien u met de schade heeft berokkend aan derden, dan zullen uw gegevens doorgegeven worden aan onze verzekeringsmaatschappij en evt. aan de verzekeringsmaatschappij van de andere partij.

Incassobureau
Indien u bij ons een bedrag verschuldigd bent, ontvangt u van ons een factuur op het door u opgegeven e-mailadres of postadres. Ontvangen wij uw betaling niet binnen de gestelde betaaltermijn, dan sturen wij u een aanmaning. Hebben wij na de aanmaningen nog geen betaling van u ontvangen, dan zijn wij helaas genoodzaakt om uw dossier uit handen te geven. Wij werken samen met verschillende incassobureaus, welke in contact met u zullen proberen te komen om afspraken met u te maken over uw betaling, dan wel het gerechtelijke traject op te starten. Het dossier wat zij van ons ontvangen, omvat uw huurovereenkomst en factuur waar tevens uw persoonsgegevens op vermeld zijn. Wanneer noodzakelijk zal ook gevoerde correspondentie en/of telefoonverslagen worden overhandigd aan hen.

Overheidsinstanties
Uw gegevens kunnen doorgegeven worden aan (overheids)instanties zoals de politie, hulpdiensten, etc. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om informatie door te geven en hoeven / mogen wij u hier niet over informeren. In andere gevallen zullen wij uw informatie uitsluitend met hulpdiensten communiceren als dat noodzakelijk is (bijvoorbeeld n.a.v. een ongeval met onze huurauto).

Website
Onze website is ontwikkeld en wordt onderhouden door een partner gespecialiseerd in het bouwen van websites en e-commerce projecten. Wanneer u een reservering op onze website plaatst, dan ontvangen wij deze gegevens digitaal via deze partner. Vervolgens wordt deze data in onze verhuur applicatie geüpload.

Overige
Wij behouden ons het recht voor om partners en leveranciers om andere redenen dan genoemd in te schakelen. Uw gegevens worden uitsluitend met hen gedeeld indien dit strikt noodzakelijk is en / of om uw verhuurperiode vloeiend te laten verlopen.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Papier, digitaal
De huurovereenkomst en de factuur (indien van toepassing) worden 7 jaar bewaard i.v.m. de wettelijke fiscale bewaarplicht. Na 7 jaar, worden deze documenten vernietigd. Wij maken hiervoor gebruik van vertrouwelijke archiefvernietiging, waarbij de documenten in een afgesloten container worden afgevoerd en vervolgens door de shredder gaan of worden verbrand. Digitale informatie wordt op gelijke voet na de bewaartermijn vernietigd. Alle digitaal door u aangeleverde informatie die gebruikt/verwerkt mag worden mag door gedurende 36 maanden na het laatste contact worden bewaard ons in het kader van preventie en commercieel gebruik. Beelden van identiteitsbewijzen vallen niet hieronder. Deze beelden worden voor onze medewerkers in beginsel ontoegankelijk na controle op de authenticiteit. Alle informatie betreffende een aanvraagmoment, het contactmomenten en de identiteit van de aanvrager mag door ons voor onbepaalde tijd worden bewaard in het kader van preventie. Deze informatie is dan uitsluitend toegankelijk ten behoeve van forensische doeleinden en derhalve niet meer voor medewerkers met uitsluitend commerciele functies. Deze informatie mag niet met derden worden gedeeld, behoudens bij concrete verdenking van een strafbaar feit.

Ervaring

Heeft u online bij ons gereserveerd dan ontvangt u van ons maximaal éénmalig een email met de vraag wat uw ervaring is geweest. Wij sturen geen digitale nieuwsbrieven of aanbiedingen. Wij behouden het recht voor om deze werkwijze aan te passen en maximaal 1 x per jaar een nieuwsbrief te sturen, na het bieden van een opt-out.

Cameratoezicht

Veel van de locaties waarmee wij samenwerken zijn voorzien van beveiligingscamera’s. Mocht u vragen hebben over deze beveiligingscamera’s dan verzoeken wij u contact op te nemen met de desbetreffende verhuurlocatie.

Inzage en Dataportabiliteit

Gegevens die wij hebben ontvangen om een reservering en / of verhuring te verwerken, kunnen wij niet verwijderen i.v.m. onze boekhouding en wettelijke (fiscale) verplichtingen.

Social media

Wij maken gebruikt van sociale netwerken zoals Facebook en LinkedIn. Deze netwerken bieden de functionaliteit die het mogelijk maakt om publieke berichten of reacties op artikelen, commentaren of andere berichten te plaatsen. Het is belangrijk dat u zich ervan bewust bent dat door het plaatsen van een dergelijke reactie alle gegevens, inclusief eventuele persoonlijke of niet-persoonlijke gegevens met betrekking tot de reactie, onmiddellijk publiek worden en onder onze Privacy Policy vallen. Wij behouden ons het recht voor om enige bijdrage of inhoud in een post naar eigen goeddunken te verwijderen.

Cookiebeleid

Bij het gebruik van de website kan door ons en/of door derden informatie over uw gebruik van deze website worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Ons Cookie beleid vindt u hier.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die uw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op uw computer. Een cookie slaat geen naam, adres, of andere persoonlijke gegevens op. Ze onthouden alleen uw voorkeuren en uw interesses op basis van uw surfgedrag.

Cookies kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 1. Functionele doeleinden: hierdoor wordt het navigeren op de website vergemakkelijkt doordat uw instellingen en/of voorkeuren worden onthouden. Wanneer u bijvoorbeeld inlogt op een website weet het systeem via een cookie dat u bij uw volgende bezoek aan dezelfde website ingelogd bent. U hoeft dus niet opnieuw in te loggen.
 2. Analytische doeleinden: hiermee kan het gebruik van de website worden geanalyseerd en worden verbeterd. Er kan bijvoorbeeld worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat wij weten welke onderdelen van haar websites populair zijn.
 3. Commerciële doeleinden: hiermee wordt bijgehouden hoeveel en welke banners/pop-ups aan u zijn getoond. Hiermee wordt voorkomen dat u steeds dezelfde banner ziet en/of pop-up u krijgt en kunnen wij nagaan of en hoe vaak er op een banner/pop-up is geklikt. Er kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat u telkens een pop-up blijft zien voor de inschrijving voor onze nieuwsbrief wanneer u zich al heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief of de nieuwsbrief niet wilt ontvangen.
 4. “Targeting” doeleinden: om op basis van uw surfgedrag een profiel van u op te bouwen, zodat op uw (vermoedelijke) interesses afgestemde advertenties kunnen worden vertoond. Dit profiel kan mede worden opgebouwd op basis van informatie van uw bezoek aan andere websites.

De door ons op basis van de bovenstaande verzamelde informatie kan worden gecombineerd met door ons opgeslagen persoonsgegevens. De door derden verzamelde informatie wordt echter niet gekoppeld aan door ons verwerkte persoonsgegevens. Wij maken geen gebruik van en heeft geen toegang tot deze door derden verzamelde informatie. Het gebruik van cookies en andere technieken door deze derde partijen, zoals hier bedoeld, is onderworpen aan hun eigen Privacy Policy, welke u meestal op hun eigen website(s) kunt terugvinden.

Verwijderen en weigeren van cookies
Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser.

Indien u alleen advertentiecookies wilt uitzetten, dan kunt u zich hiervoor afmelden via de zogenoemde opt-out regeling op: www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Na het verwijderen en/of het weigeren van cookies kunt u wel advertenties blijven zien.

Let op: indien u cookies weigert en/of verwijderd kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Houdt u er daarnaast rekening mee dat het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen van toepassing is voor de computer én browser waarop u dit heeft ingesteld.

Onze website maakt mogelijk gebruik van Google Analytics, die cookies en andere soortgelijke technologieën (bijv. Pixeltags) gebruikt om informatie over websitegebruik anoniem te verzamelen anoniem en trends te rapporteren, zonder deze bezoekers te identificeren. Ga voor meer informatie over Google Analytics en hoe u hier vanaf kunt zien naar https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Beveiliging
Helaas is er geen volledig veilige methode voor het verzenden en opslaan van gegevens. Hoewel hun fysieke kenmerken verschillend zijn, kunnen post, telefoongesprekken, fax-, sms- en / of What’s app berichten en overdrachten die via het internet of draadloze netwerken worden verzonden te maken krijgen met verlies, misrouting, onderschepping en misbruik van de gegevens.

We nemen commercieel redelijke maatregelen om uw persoonlijke gegevens tegen verlies, diefstal, misbruik, wijziging, vernietiging en openbaarmaking te beschermen, waaronder;

 • Een intern Privacy Beleid, waarin beschreven wordt hoe onze medewerkers met persoonlijke gegevens om dienen te gaan. Dit beleid wordt periodiek onderworpen aan audits en indien nodig aangescherpt / herzien.
 • Fysieke veiligheidsmaatregelen zoals Privacy Filters op onze beeldschermen (waar nodig) en papierversnipperaars
 • Digitale / elektronische veiligheidsmaatregelen om tijdens overdrachten uw gegevens te beschermen zoals SSL encryptie voor de gegevens die u achterlaat op onze website.

We proberen een evenwicht te vinden tussen de veiligheid van uw gegevens en uw gemak. Hierdoor kunnen we soms gebruik maken van een communicatiemethode die minder veilig is dan een minder gemakkelijk alternatief.

Bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, zullen wij u een e-mail of een sms-bericht in onversleutelde vorm (d.w.z. direct leesbaar) toesturen, omdat veel van onze klanten niet in staat zijn om toegang te krijgen tot versleutelde (d.w.z. gecodeerde) e-mail of berichten. Dit betekent dat onze boodschap, indien ze verkeerd verzonden of onderschept worden, gemakkelijker te lezen zijn dan versleutelde berichten. Om deze reden adviseren wij u om nooit vertrouwelijke informatie, zoals uw creditcardnummer of wachtwoorden, in een e-mail of sms naar ons te sturen. Ook niet via een bericht in een openbare ruimte van een derde sociale netwerk pagina, vooral omdat een dergelijke terbeschikkingstelling meteen publiek wordt.

Disclaimer en het gebruik van de website
De inhoud van de site is bestemd voor informatief gebruik. Op de teksten rusten auteursrechten en deze mogen niet zonder toestemming worden gekopieerd.

Getracht wordt om zoveel mogelijk de juiste en meest actuele informatie op deze site beschikbaar te stellen, maar er kan géén garantie worden gegeven voor de nauwkeurigheid en volledigheid. Hoewel bij het gereedmaken van deze WWW-site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Aan vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de hyperlinks (verwijzingen buiten het domein, die u naar sites van derden brengen) en daarin geboden informatie (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw bezoek (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang), of uit het afgaan op informatie die op de website wordt verstrekt.

Suggesties, ideeën en materialen over deze pagina’s die u ons toestuurt (al dan niet per e-mail) zijn in principe niet vertrouwelijk en mogen zonder nadere toestemming worden gebruikt of gereproduceerd. Een uitzondering hierop vormen de gegevens van persoonlijke aard, waarop de richtlijnen, zoals onder meer in de Wet Persoonsregistratie vastgelegd, van toepassing zijn.

Alle gegevens die u ons stuurt dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen. Voor nadere informatie kunt u contact met ons opnemen via onze Klantenservice of het contactformulier op onze website.

Deze site is gepubliceerd door KAV Autoverhuur BV, Klokkenbergweg 17, 1101 AK te Amsterdam, KvK nr. 33188905. U wordt verzocht deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u de website gebruikt. Uw gebruik van de website betekent dat u er mee in stemt gebonden te zijn door deze voorwaarden.

Eigendomsrechten
Alle merken, auteursrechten, database-rechten en andere rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot het materiaal op deze website (en met betrekking tot de organisatie en de lay-out van de website) zijn, samen met de onderliggende softwarecode(s), het directe eigendom van ons of onze licentiehouders. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is het u niet toegestaan om materiaal op deze website of de onderliggende softwarecode in zijn geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te wijzigen, te veranderen, openbaar te maken, uit te zenden, te distribueren, te verkopen of over te dragen. De inhoud van deze website mag echter gedownload worden uitgeprint of worden gekopieerd voor uw persoonlijke, niet-commercieel, gebruik.

Aanvaardbaar gebruik
U mag deze website alleen in overeenstemming met deze voorwaarden gebruiken en in ieder geval voor rechtsgeldige en geschikte doeleinden, wat inhoudt dat voldaan wordt aan alle van toepassing zijnde wetten, regelgeving en praktijkcodes binnen Nederland of enig ander rechtsgebied van waaruit u deze website benaderd.

U komt in het bijzonder overeen dat u:

 • Geen informatie zal posten, verzenden of verspreiden op of via deze website die schadelijk, obsceen, beledigend of anderszins onwettig is of kan zijn
 • Deze website niet zo zult gebruiken dat inbreuk wordt gemaakt of kan worden gemaakt op de rechten van een derde
 • Geen on gemachtigde, valse of frauduleuze reservering zult maken
 • Geen software, routine of apparaat zult gebruiken om elektronisch of handmatig te interfereren of pogen te interfereren met de aansturing of functionaliteit van deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot het opladen of beschikbaar stellen van bestanden die corrupte gegevens of virussen bevatten via wat voor middel dan ook
 • De ‘look en feel’ van deze website of de onderliggende softwarecode niet zult verwijderen, wijzigen of ermee interfereren
 • Geen actie zult ondernemen die deze website of de gerelateerde infrastructuur overmatig of onredelijk belast
 • Geen on gemachtigde toegang zult verkrijgen of proberen te verkrijgen, via wat voor middel dan ook, tot (enig deel van) onze netwerken

Al onze andere rechten (op grond van de wet of anderszins) onverlet latende, behouden wij ons het recht voor: Om uw reservering te annuleren zonder u daarvan te verwittigen; en/of u toegang te weigeren tot deze site.

Wijzigingen op deze website
Wij mogen te allen tijde, zonder nadere berichtgeving, de informatie, de diensten, de producten en ander materiaal op deze website verbeteren of wijzigen. Wij mogen ook te allen tijde deze voorwaarden wijzigen, en een dergelijke wijziging zal onmiddellijk van kracht zijn bij het plaatsen van de veranderde voorwaarden op deze website. Uw voortgezette toegang tot of gebruik van deze website wordt dan geacht uw aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden in te houden.

Links naar andere websites
Deze website kan links naar andere sites op het internet bevatten. Wij keuren dergelijke websites niet automatisch goed en zijn niet verantwoordelijk voor de informatie, het materiaal, de producten of diensten die op die websites staan of die toegankelijk zijn via de websites. Uw toegang tot en gebruik van dergelijke websites geschiedt volstrekt op uw eigen risico.

Beperking van aansprakelijkheid
In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor directe, indirecte, of bijzondere schade of verliezen of vervolgschade of – verliezen van wat voor aard dan ook die het gevolg zijn van de toegang tot of het gebruik van deze website of enige informatie die zij bevat, met inbegrip van gederfde winst en dergelijke, al of niet gebaseerd op contractbreuk of onrechtmatige dat (met inbegrip van onachtzaamheid), productaansprakelijkheid of anderszins, zelfs wanneer wij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Niets uit deze voorwaarden zal onze aansprakelijkheid voor schade met de dood als gevolg of enige andere persoonlijke schade veroorzaakt door onverantwoordelijk gedrag of frauduleuze misrepresentatie uitsluiten of beperken.

U komt overeen ons te zullen vrijwaren tegen, en schadeloos te stellen voor, alle aansprakelijkheid, verliezen, claims en onkosten (met inbegrip van redelijke juridische kosten) in verband met uw inbreuk op deze voorwaarden.